schapenbeleid

Reactie gesprek gemeentehuis Joure April 2018 inzake schapenbeleid.

Aanwezig Dhr. Mollema en Dhr. Stegenga, Burgemeester Fred Veenstra, Wethouder Johannes van der Pal, Adviseur Juridische zaken Tineke Stellingwerff-Kok (TS), Afdelingshoofd Ruimtelijk beheer Ruud Sieswerda en Beleidsmedewerker Ronald Stegink

Geachte,

Onderstaand de gespreksweergave en motiverende tegenargumentatie van uw beleid.

 1. Aanpassingen in beleid.

Op onze vraag of er recentelijk wijzigingen zijn geweest ten aanzien van het schapenbeleid geeft u aan dat er aanpassingen zijn gerealiseerd te weten:

 • Geen schapen meer rondom/in de Wadi’s i.v.m. het aantreffen van schapenmest in de wadi’s en het oppervlaktewater.
 • Contract met een andere schaapsherder(in).
 • Reducering van de schaapskudde van +100 naar 40 stuks. (Ook ander schapenras)
 • Niet meer laten begrazen van schapen bij de vijvers i.v.m. de “park” bestemming.

Op onze aanvullende vraag waar de nieuwe schaapsherder woonachtig is in verband met calamiteitsmeldingen (uitbreken van schapen enz.) moet u ons het antwoord schuldig blijven. U geeft aan dat de herder echter weer onder onderaannemers in dienst heeft die volgens u snel ter plaatse kunnen zijn. Hoe snel dit dan is, daarin blijft u onduidelijk.

 1. Kennisname van de locatie en ervaren van de geuremissie.

Op onze vraag of u kennis heeft genomen van de locatie en een dergelijke geuremissie bleek dat u op twee personen na, niet de moeite heeft genomen de locatie in persoon te bezoeken. Van het zelf ervaren van vergelijkbare geuremissie was al helemaal geen sprake. Ik durf te stellen, dat u zich in deze kwestie geen goed inzicht heeft kunnen verwerven.

 1. Jurisprudentie.

In uw zoektocht om uw beleid enig steun te geven en proberen voort te zetten komt uw juridische afdeling met summiere Jurisprudentie te vinden onder de Google zoekterm 200204016/1 Wijdemeren. Ons wordt een A4-tje van Google overhandigd. U wilt zich inhoudelijk hieraan conformeren en uw motivatie hierbij is:

 1. Dat van een inrichting/ nachtverblijf/ geen sprake is en dus het hoeden van de schapen feitelijk niet als bedrijfsmatig kan worden gezien.
 2. Uit de hierop volgende discussie erkent u een contract te hebben met de schapenhouder.
 3. U erkent tevens dat het houden van schapen de gemeente geldelijke winst oplevert.

Reactie hierop. De door u aangedragen en toegepaste Jurisprudentie van Google is ondermaats en geeft u geen enkel houvast om uw beleid op te baseren. Voor de nauwkeurigheid en volledigheid had u er goed aan gedaan de completeuitspraak van de Raad van State te bevragen bij de Gemeente Wijdemeren.
Uit die door mij opgevraagde uitspraak van de Raad van State blijkt een geheel andere casuïstiek welke voor u geen enkele grond biedt om uw beleid te kunnen handhaven.

Wellicht ten overvloede maar het betreft een overtreding op de wet milieubeheer namelijk: “Het bedrijfsmatighouden van schapen binnende bebouwde kom”. Los van uw standpunt geeft punt B en C echter in onze casus zonder twijfel al de gradatie dat u met uw schapenbeleid bedrijfsmatig bezig bent (een contract/ winstgevend). In de casus van de Gemeente Wijdemeren kunt u lezen dat dit element geheel ontbreekt.

3.1 Verzoek documenten.
Voor te ondernemen vervolgstappen, verzoek ik u, met toepassing van de Wet Openbaarheid Bestuur mij op een termijn van 2 weken na dagtekening de originele contractdocumenten met deze en de vorige Herder te verstrekken.

 

 1. Uw voorstel.

U stelt dat met de komst van een nieuwe herder en een nieuw aangepast contract er nu maximaal 40 schapen zullen worden gehoed op twee (2) locaties in Balk. U toont en overhandigd hierbij ons de plattegronden van de diverse dorpen waar schapen worden gehoed en waarop deze gebieden zijn aangegeven (Door ons wordt al opgemerkt dat de overige locaties meer afstand hebben tot de bewoning). De herder heeft u verzekerd dat 40 schapen alle kavels gelegen aan de gehele Weind binnen een week kunnen begrazen en dat de overlast dus minder gaat worden. U vraagt of ik akkoord ben met uw voorstel?

 

 1. Op basis van de overtreding die u nu pleegt en blijft plegen kan ik hier niet mee akkoord gaan. Daarnaast zou ik ook alle verzamelde handtekeningen van de wijkbewoners die tegen uw beleid zijn daarmee geheel tenietdoen.
 2. Door de begrazing zullen de klachten en verpaupering van de wijk blijven bestaan.
 3. U blijft onduidelijk hoe vaak u per jaar de schapen wilt laat grazen (lees, ons overlast gaat bezorgen). Het bermgras heeft in de huidige maaicyclus twee (2) maaimomenten in het jaar.  Haaks op de gedane klachten blijkt uit de mail van Ronald Stegink, dat u de schapen nog veel vaker wilt laten begrazen m.a.w. toenemende overlast voor ons als bewoners wilt gaan creëren.
 4. Uit de eerdere begrazing is al gebleken dat 100 schapen de berm voor onze woning in 1 week niet kort kunnen grazen. Hieruit kunnen we concluderen dat het met 40 schapen zeker niet gaat lukken. Gezien de bloeiende beschermde plantensoorten tot juni/ juli zal er ook een langere begrazing moeten plaatsvinden in de zomermaanden dan u voorstelt, hetgeen gezien de warme zomermaanden en buitenleven ook meer langdurige overlast/ klachten voor bewoners gaat veroorzaken. (Muggen, stank enz.)

 

4.1 Huidige begrazing na uw aanpassing van beleid.

Door mij is geconstateerd (half april) dat op de andere vergelijkbare locatie in Balk (Westerbuorren) u de schapen rondom het appartementencomplex en vijver weliswaar verplaatst maar al veel langer laat lopen dan een week terwijl het gras daar nog relatief kort is. Van tijdelijkheid, kort begrazen en of van een (1) week begrazing zoals u eerder schetste is daar in het geheel al geen sprake en dus tegenstrijdig met uw verhaal.

 

 

4.2 Toch begrazing in het park/vijvers te Balk.

Ondanks de in het gesprek door u gedane toezegging/ aanpassing in het beleid dat er bij de vijvers/ in het park geen schapen meer zouden worden gehoed bleek mij (vanaf 2 mei 2018) dit toch zo te zijn. Het is wederom tegenstrijdig en veelzeggend!

 

 1. Handtekeningen

Na de overhandiging van handtekeningen aan de Burgemeester legt deze ze zonder ze te bestuderen terzijde. Ook de overige aanwezigen hebben niet de moeite genomen ze nader te bekijken. U stelt gelijk al dat deze anoniem zijn. Dit terwijl er ook gewoon bewonersnamen, huisnummers en andere opmerking te lezen zijn. Ik motiveer daarbij dat ik die keuze bij de bewoner zelf heb gelaten en dat hiervoor gekozen is omdat het geen belemmering mag zijn voor bewoners vanwege werkgevers bij bv de gemeente en/ of andere overheid instanties of om hun eigen motiverende redenen. Aan de door u verzochte handtekeningen zijn door u overigens ook geen “harde” eisen gesteld. Ik betreur het dat u het door de bewoners duidelijk afgegeven signaal niet wilt oppikken.

 

 1. Informatieavond

Ondanks dat het duidelijk blijft dat het schapenbeleid een overtreding van de wet Milieubeheer is, en het verkrijgen van de door u verzochte ingediende handtekeningen/ signaal van de bewoners, wilt u een informatieavond gaan houden. U zegt hiervoor zelfs al een “pot” met geld beschikbaar te hebben. U gaat onderling met uw medewerkers al voortvarend van start om een datum te plannen.
Ik onderbreek hierbij uw gesprek en geef als reactie aan dat u een informatieavond kunt gaan houden maar dat daarmee uw overtreding van de WMB en de klachten voor de directe bewoners niet wordt weggenomen. Sterker nog, uit de mail van Ronald Stegink blijkt dat u de klachten door extra begrazing nog eens gaat verergeren.

 

 1. Mail van Ronald Stegink.

Inhoudelijk heb ik deels hierboven al gereageerd op in de mail genoemde opmerkingen.
Wel nog mijn reactie op zijn slot. Hierin stelt Ronald dat ik de door u gepleegde overtreding onderbouwd en aantoonbaar moet maken?

Vanaf dag 1 heb ik u gewezen op de overtreding. In de milieuwet staat dit helder en in een voor iedereen begrijpelijke taal beschreven. Daarnaast erkend u zelf een contract te hebben met de herder en dat er een winstoogmerk is. Duidelijker kan het niet zijn of worden.

Om de wet te omzeilen bent naarstig opzoek naar uitwegen in de vorm van de casuïstiek op Google zoals in Wijdemeren maar vergeet hierbij een juiste notitie te nemen van de gehele uitspraak van de Raad van State en komt er op deze wijze niet uit of mee weg. Daarnaast bent u overduidelijk in gebreke gebleven in mijn klachtenprocedure welke u kennelijk al niet eens meer ziet als wezenlijk onderdeel in deze procedure.

 

 1. Resumerend en eerder door mij aangedragen alternatieven.

Hoe u het went of keert, de overtreding, de eerder gedane klachten en de door u onjuiste afhandeling hiervan en het heldere signaal van de bewoners zijn zaken waar u niet omheen kunt. Ze geven meer dan voldoende handvaten om met succes een procedure te starten hetgeen indien nodig ik niet zal nalaten.  Tevens zal ik de door mij gemaakte kosten op u als gemeente gaan verhalen.

Ik heb u al vaker gewezen op diverse alternatieven waarbij u toch deels winstgevend kunt blijven namelijk, stop de begrazing aan de Weind in Balk en behaal in de rest van de gemeente op de bij de wetgeschikte locaties uw financiële voordeel.

 

 1. Tot slot

Graag ontvang ik op de onder punt 3.1 op basis van de Wet Openbaarheid Bestuurde genoemde contracten met de herders en verneem ik binnen een termijn van 2 weken of u stopt met de begrazing en/ of overstapt op de alternatieven zoals door mij benoemd.

Met vriendelijke groet,

Sido Mollema